Nederlandse Vereniging

Berger Blanc Suisse

Statuten

OPRICHTING VERENIGING

Heden, 26 augustus 2011 verschenen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten:

1. mevrouw A. ter Hoeve,

2. heer A. Knufing

De verschenen personen verklaarden een vereniging op te richten met de navolgende statuten:

NAAM

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

De vereniging kan zich mede bedienen van de afkorting: NVBBS en wordt in de statuten aangeduid als: NVBBS.

ZETEL EN DUUR

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Barchem; zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. De instandhouding en verbetering van het ras "Zwitserse Witte Herder".

b. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de Zwitserse  Witte Herder in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras.

c. Het aanleggen en bijhouden van stam, dek- en geboorteregisters.

d. Het aanleggen en bijhouden van erfelijke gebreken.

e. Het toezicht houden op het naleven van de ras- en fokreglement. maatregelen treffen.

g. Het geven van voorlichting bij aankoop, import dekking en alles wat met de fokkerij van het Zwitserse Witte Herder te maken heeft. Witte Herders.

i. Het samenwerken met zowel Nederlandse als Buitenlandse verenigingen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het in woord en schrift bevorderen van de kennis op kynologisch gebied van de Zwitserse Witte Herder.

b. Het stimuleren van programma's, bijeenkomsten en andere activiteiten voor de liefhebber van de Zwitserse Witte Herder.

c. Het uitgeven van een verenigingsorgaan.

d. Het deelnemen aan de diverse overlegvormen binnen de Nederlandse Kynologie.

e. Alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

LEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging kent:

a. gewone leden;

b. huisgenootleden;

c. jeugdleden;

d. ereleden;

e. begunstigers.

2. Gewone leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen die per de

eerste dag van een verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en die

als gewoon lid zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.

3. Huisgenootleden zijn natuurlijke personen die per de eerste dag van

een verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn en als gezinsleden van

gewone leden als huisgenootlid zijn toegelaten, overeenkomstig het in

artikel 6 bepaalde.

4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die per de eerste dag van een

verenigingsjaar nog geen achttien jaar oud zijn en als jeugdlid zijn

toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.

5. Ereleden zijn natuurlijke personen die als zodanig zijn benoemd op

een in een reglement nader vast te stellen wijze. Daarin kunnen tevens

hun bijzondere rechten en verplichtingen nader worden vastgesteld.

6. Begunstigers zijn zij die als zodanig zijn toegelaten na zich daartoe te

hebben aangemeld bij het hoofdbestuur.

7. In de statuten, reglementen en mededelingen van de vereniging wordt

met leden bedoeld: de gewone leden, de huisgenootleden, de jeugdleden

en de ereleden, tenzij anders is vermeld of het tegendeel uitdrukkelijk

blijkt.

8. Het hoofdbestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen

van de in lid 1 van dit artikel genoemde categorieën leden zijn

opgenomen.

Artikel 5

1. Als gewoon lid, huisgenootlid of jeugdlid kan men worden toegelaten

nadat men hiertoe schriftelijk een verzoek bij het hoofdbestuur heeft

ingediend.

Het hoofdbestuur laat de naam, het adres en de woonplaats in het

verenigingsorgaan publiceren. Gedurende veertien dagen nadat het

betreffende verenigingsorgaan verzonden is, kan door ieder lid,

schriftelijk en onder opgave van redenen, bij het hoofdbestuur bezwaar

worden gemaakt tegen toelating.

Indien er tijdig bezwaar gemaakt is, zal door de commissie van beroep

worden beslist of het aspirant-lid wel of niet wordt toegelaten.

De algemene leden vergadering kan bij niet-toelating niet alsnog tot

toelating besluiten.

2. De rechten en verplichtingen van huisgenootleden zijn dezelfde als die

van gewone leden, met dien verstande dat zij geen verenigingsorgaan

ontvangen.

Een huisgenootlid wordt, van rechtswege, gewoon lid met ingang van

het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin het gewone lid waaraan

het huisgenootlid diens status van huisgenootlid ontleende, ophoudt

lid te zijn.

3. De rechten en verplichtingen van jeugdleden zijn, tenzij anders bepaald

is, dezelfde als die van gewone leden, met dien verstande dat

jeugdleden geen leden zijn in de zin der wet en derhalve geen stemrecht

hebben; mitsdien kunnen jeugdleden niet tot lid van een afdelingsbestuur

en/of tot lid van het hoofdbestuur worden benoemd.

Een jeugdlid wordt van rechtswege gewoon lid of huisgenootlid met

ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij/zij de

leeftijd van achtien jaar heeft bereikt.

Bij een verzoek tot toelating van een minderjarige is een schriftelijke

toestemming van diens wettelijke vertegenwoordiger vereist.

4. De rechten en verplichtingen van ereleden zijn, tenzij uitdrukkelijk

anders bepaald is, dezelfde als die van gewone leden.

5. Het lidmaatschap vangt aan nadat dit schriftelijk aan het nieuwe lid is

medegedeeld.

6. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar noch

vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

SCHORSING VAN EEN LID

Artikel 6.

1. Het hoofdbestuur is bevoegd een lid door een schriftelijke kennisgeving

te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar ingeval

het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen,

met de statuten of reglementen of door handelingen of gedragingen

de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld.

2. Gedurende de periode waarin een lid is geschorst, kan hij de aan het

lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing van

een lid heeft evenwel niet tot gevolg dat hij geschorst is in de uitoefening

van eventuele bestuurlijke of andere functies die hij binnen de

vereniging bekleedt; tot een zodanige schorsing kan slechts worden

besloten door het orgaan dat de betrokkene in de desbetreffende

functie(s) heeft benoemd.

GELDMIDDELEN

Artikel 7.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. bijdragen der leden en begunstigers;

b. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;

c. andere baten.

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage

(contributie), waarvan de hoogte door de algemene leden vergadering zal

worden vastgesteld.

3. Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,

waarvan de hoogte steeds door het hoofdbestuur zal worden

vastgesteld.

5. Bijdragen dienen jaarlijks bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij

niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke betaling van enige bijdrage of wat

een lid verder aan de vereniging verschuldigd mocht zijn, is dat lid aan

de vereniging een zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijf procent

van het te betalen bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan

dat het verzuim duurt.

De kosten, zowel in als buiten rechte, van de invordering van het

verschuldigde en van de vordering tot nakoming van enige

lidmaatschapsverplichting, waaronder begrepen de kosten van de

rechtskundige raadsman, zijn voor rekening van het nalatige lid.

6. Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een

bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie

meerderjarige leden, die door de algemene leden vergadering worden

benoemd uit de leden.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een

bindende voordracht zijn bevoegd, zowel het bestuur als

tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de

vergadering meegedeeld.

Een voordracht van tien of meer leden moet tenminste zeven dagen voor

de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden

ingediend.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door

een met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

genomen besluit van de algemene leden vergadering.

Indien geen voordracht is opgemaakt, of indien de algemene leden

vergadering besluit overeenkomstig het voorgaande lid om aan

opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de

algemene leden vergadering vrij in de keus.

Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming

uit die voordrachten.

3. Degene aan wie door het Tuchtcollege voor de Kynologie bij

onherroepelijke uitspraak de straf van diskwalificatie van zijn persoon is

opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid

van het bestuur benoembaar. De algemene leden vergadering kan echter

bepalen, dat leden, die door voornoemd college zijn veroordeeld waarbij

een andere straf is opgelegd dan diskwalificatie van zijn persoon, niet

benoembaar zijn tot lid van het bestuur. Daarbij dient te worden

aangegeven in welke gevallen, in casu bij welke opgelegde straffen

alsmede welke verjaringstermijnen daarop van toepassing zijn,

betrokkenen niet als bestuurslid kunnen worden benoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP,

SCHORSING

Artikel 9.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan

te allen tijde door de algemene leden vergadering worden ontslagen of

geschorst.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een

besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Tijdens de periode van schorsing is het geschorste bestuurslid niet in

functie.

2. Elk jaar treden minstens twee bestuursleden af, ongeacht de

samenstelling van het bestuur. Elk aftredend bestuurslid is terstond

herkiesbaar.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens

een door het bestuur op te maken rooster van aftreding

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken;

c. door overlijden;

d. bij verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen;

e. door oplegging van een straf van diskwalificatie van zijn persoon door

het Tuchtcollege voor de Kynologie.

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

1. De algemene leden vergadering benoemt jaarlijks de voorzitter uit de

dan in functie zijnde bestuursleden.

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester

aan. Het bestuur kan voor elk van hen en voor de voorzitter uit zijn

midden een vervanger aanwijzen. De functie van secretaris en

penningmeester kan in één persoon verenigd zijn.

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris

notulen opgemaakt, die na vaststelling in de volgende

bestuursvergadering, door de voorzitter en de secretaris worden

ondertekend.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de

bestuursvergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur

worden gegeven.

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging binnen de

bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement.

2. Het bestuur is bevoegd onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren onder

zijn verantwoordelijkheid door commissies, waarvan de leden door het

bestuur worden benoemd en ontslagen.

Zij stelt in ieder geval een rascommissie in die toezicht houdt op het

door de algemene leden vergadering vastgestelde fokreglement.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het

bestuur, de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester,

dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. Het

bestuur heeft in voorkomende gevallen de macht van substitutie.

Indien het aantal bestuursleden beneden het in de statuten gestelde

minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht

zo spoedig mogelijk een algemene leden vergadering te

beleggen, waarin de voorziening in de ontstane vacatures aan de orde

komt.

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene

leden vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld

van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden

gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de

algemene leden vergadering voor besluiten tot:

a. het huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van

    registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

    bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

    gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de

    vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

    procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

    maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen

    uitstel kunnen lijden.

    Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden geen beroep

    worden gedaan.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

1. Het boekjaar en het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en

van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de

eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde

de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene leden vergadering binnen vier

maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van

deze termijn door de algemene leden vergadering, zijn jaarverslag uit en

doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,

rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van deze termijn kan ieder lid in recht deze rekening en

verantwoording van het bestuur vorderen.

4. De algemene leden vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een

commissie van tenminste twee personen en één plaatsvervanger, die

geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en

verantwoording van het bestuur onderzoekt en over haar bevindingen

verslag uitbrengt aan de algemene leden vergadering. De commissie kan

zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de

kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te

geven.

De last van de in dit lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de

algemene leden vergadering worden herroepen, doch slechts door

benoeming van een andere commissie.

4. Goedkeuring door de algemene leden vergadering van het jaarverslag en

de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle

handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 en lid 2, zeven

jaar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Aan de algemene leden vergadering komen in de vereniging alle

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn

opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt

een algemene leden vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de

jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. bespreking van de notulen van de vorige algemene leden vergadering;

b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel

    12, met het verslag van de in dat artikel in lid 4 bedoelde commissie;

c. de begroting voor het lopende boekjaar;

d. de benoeming van de in artikel 12 lid 4 genoemde commissie voor

    het lopende boekjaar;

e. de bestuursverkiezing;

f. de verkiezing van de voorzitter;

g. vaststelling van de contributie voor het volgende boekjaar;

h. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de

    oproeping voor de vergadering.

Andere algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het

bestuur dit wenselijk oordeelt.

Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden

vergadering, binnen een termijn van vier weken, op schriftelijk verzoek van

tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een

tiende gedeelte der stemmen in de algemene leden vergadering. Indien aan

een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven,

kunnen verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping

overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste één groot landelijk

dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 14.

De algemene leden vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

De oproeping voor de jaarvergadering moet tenminste bevatten:

1. agenda van de vergadering;

2. voorstel tot het vaststellen van de contributie;

3. opgaven van kandidaten voor de bestuursverkiezing;

4. opgave van ingediende bezwaren tegen toelating tot het lidmaatschap;

5. opgave van door bestuur of leden ingediende voorstellen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15.

1. Toegang tot de algemene leden vergadering hebben alle leden van de

vereniging.

Geschorste leden, geschorste bestuursleden en kandidaten voor het

lidmaatschap hebben slechts toegang wanneer en voor zolang het hun

betreffende agendapunt in de vergadering wordt behandeld. Hij heeft

tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

Over toelating van andere dan de in dit lid bedoelde personen beslist de

algemene leden vergadering.

2. Ieder lid van de vereniging, dat aan zijn geldelijke verplichtingen jegens

de vereniging heeft voldaan en niet geschorst is, heeft één stem.

Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 16.

1. De algemene leden vergaderingen worden geleid door de voorzitter van

de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn

plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur

aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt,

die worden vastgesteld in de zelfde of in een volgende vergadering, en

die na vaststelling door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal

van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het

proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 17.

1. Het op de algemene leden vergadering uitgesproken oordeel van de

voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

Indien echter de meerderheid van de vergadering de juistheid

van dit oordeel betwist, vindt een nieuwe stemming plaats.

2. Tenzij de wet of de statuten anders bepalen, worden alle besluiten van de

algemene leden vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

geldig uitgebrachte stemmen.

3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over

zaken geschieden mondeling.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk. Elk stemgerechtigd lid kan

hoofdelijk of schriftelijk stemmen verlangen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.

4. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte

meerderheid behaalt, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan

weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt

herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming

de meeste stemmen hebben verkregen. Verkozen is diegene, die het

hoogste aantal stemmen verkrijgt. Staken de stemmen, dan

beslist het lot. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende

verkiezing van personen, dan is het verworpen.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de algemene leden vergadering.

6. In een algemene leden vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn,

kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten genomen

worden over alle onderwerpen, die aan de orde komen, ook

statutenwijziging of ontbinding van de vereniging betreffende. Deze

bevoegdheid van de algemene leden vergadering is ook van toepassing,

indien voor de vergadering geen of geen tijdige oproeping is geschied, of

indien deze oproeping niet op de voorgeschreven wijze is geschied, of

indien niet voldaan is aan enig ander voorschrift omtrent het oproepen

en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende

formaliteit.

 

VERHOUDING TOT DE RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH

GEBIED IN NEDERLAND

Artikel 18

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk

reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht

zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en

wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de

Geschillencommissie voor de Kynologie en het tuchtcollege voor de

Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk

reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde

gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de

Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en

reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad

van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de

leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de

vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het

bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt

als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de

Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht

dan door een besluit van een algemene leden vergadering, waartoe is

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten

zullen worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene leden vergadering ter behandeling

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste

veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin

de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag

waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift

als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

3. Deze statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in het volgend lid,

slechts worden gewijzigd bij een, met ten minste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene leden

vergadering.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat door het bestuur

van de Raad van Beheer goedkeuring is verleend en vervolgens hiervan

een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is

ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 20.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande

artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het

besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan

het batig saldo worden gegeven.

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar

bekende baten meer aanwezig zijn.

5. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip

waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan

de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21.

1. De algemene leden vergadering kan een huishoudelijk reglement

vaststellen, waarin zonodig de taken en de bevoegdheden van de organen

nader worden geregeld.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar

die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

In deze statuten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebruikmaking van

reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht.

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris

gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van

aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze

algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale

gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze

akte.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het

hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van

de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor

het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de

akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te zijn gewezen

op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de

verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Ondertekend door de verschenen personen en de notaris.

Erkend door:

fci logo

Laatste Nieuws