Nederlandse Vereniging

Berger Blanc Suisse

Huishoudreglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de vereniging genaamd:

Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

opgericht op 26 augustus 2011

gevestigd te Barchem

LEDEN:

Artikel 1

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.

2. De door de leden en donateurs verschuldigde contributie wordt jaarlijks bij voorstel van het

    bestuur vastgesteld voor het komende jaar en moet per jaar voor 31 december van het

    voorafgaande jaar zijn voldaan.

3. Leden dienen te handelen binnen en overeenkomstig de doelstellingen van de vereniging zoals

    vervat in haar statuten. Zij zullen zich onthouden van handelingen die de naam van de

    vereniging en/of van de Zwitserse Witte Herdershond, de Raad van Beheer op Kynologisch 

    Gebied in Nederland en zijn organen en de kynologie in het algemeen, schaden op straffe van

    uitsluiting als lid.

4. Alle communicatie van de leden met het bestuur geschiedt bij voorkeur schriftelijk en

    gedocumenteerd aan het adres van de secretaris. Deze zal ook schriftelijk namens het bestuur

    antwoorden.

5. Leden dienen van hun adreswijziging terstond schriftelijk kennis te geven aan het bestuur, in

    casu aan de ledenadministratie.

6. Zij die hebben opgehouden lid te zijn van de vereniging kunnen nimmer enige aanspraak doen

    gelden op haar bezittingen. Ook dient men dan de onder zijn / haar berusting zijnde bezittingen

    van de vereniging onmiddellijk over te dragen aan het bestuur.

VERGADERINGEN:

Artikel 2

bestuurs- en jaarvergaderingen

1. Bestuursvergaderingen:

    Bestuursvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of twee bestuursleden dit

    noodzakelijk achten.

2. Jaarvergadering:

    De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar,

    behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering.

Artikel 3

niet geagendeerde agendapunten jaarlijkse algemene leden vergadering

Onderwerpen welke niet in de oproeping zijn vermeld, worden niet behandeld, tenzij de leden van

de algemene leden vergadering daar geen bezwaar tegen hebben én het bestuur daar unaniem

mee instemt.

BESTUUR:

Artikel 4

Kandidaten

1. Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door het bestuur of door de leden.

2. Kandidaatstelling door de leden dient uiterlijk 7 maal 24 uur voor de Algemene leden

    Vergadering, voorzien van minimaal tien aanbevelingen vanuit de leden, schriftelijk te zijn

    ingediend bij het bestuur.

3. Het bestuur deelt zijn kandidaatstelling mede in de oproeping voor de vergadering.

 

Artikel 5

onverenigbaarheid van functies

De functies van voorzitter en secretaris zijn onverenigbaar.

De functies van voorzitter en penningmeester zijn in bijzondere situaties verenigbaar.

 

Artikel 6

aftreden, verkiesbaarheid

1. Het rooster van aftreden luidt in volgorde van zittingsduur welke drie jaren is.

2. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.

3. Voor een bestuursfunctie komen alleen leden in aanmerking die tenminste één jaar lid zijn van

    de vereniging.

4. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid neemt het in zijn / haar plaats verkozen lid ook zijn

    of haar plaats in op het rooster van aftreden.

5. Aftredende bestuurs- en commissieleden zijn verplicht de eigendommen van de vereniging in

    overleg met de (waarnemend) voorzitter over te dragen aan het bestuur.

Artikel 7

dagelijks bestuur, bevoegdheid

1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2. In spoedeisende gevallen treedt het dagelijks bestuur handelend op en legt hierover zo spoedig

    mogelijk verantwoording af aan de leden.

Artikel 8

taak voorzitter

1. De voorzitter van de vereniging of diegene die hem / haar vervangt belegt en leidt de bestuurs-

    en algemene leden vergaderingen.

2. De voorzitter coördineert de werkzaamheden en handhaaft de orde.

Artikel 9

 

taak secretaris

De secretaris van de vereniging maakt de notulen van het verhandelde in bestuurs- en algemene

leden vergaderingen. Hij / zij voert de correspondentie van de vereniging en verzendt alle stukken

welke van het bestuur uitgaan. Voorts is hij / zij belast met de verdere administratieve

werkzaamheden voor zover die niet aan andere bestuursleden zijn toegewezen en beheert het

archief van de vereniging.

 

Artikel 10

taak penningmeester / beheer geldmiddelen

De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Hij / zij

houdt nauwkeurig en overzichtelijk boek van alle uitgaven en ontvangsten.

Begroting

De door de penningmeester van de vereniging te ontwerpen begroting van inkomsten en uitgaven

voor elk verenigingsjaar, zoals deze aan de jaarvergadering ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd, wordt door het bestuur vastgesteld.

Inning contributie / inschrijfgelden

1. De penningmeester is belast met de inning van de contributies van de leden en de donaties van

    De donateurs en met de inning van de inschrijfgelden. Hij / zij is derhalve tevens belast met

    het voeren van de ledenadministratie. Deze administratie kan worden gedelegeerd aan een

    daartoe door het bestuur aan te wijzen lid dat tenminste één jaar bij de vereniging is

    aangesloten.

2. De wijze van betaling en de hoogte van de contributies en inschrijfgelden worden op de

    jaarvergadering vastgesteld.

3. Indien een lid of donateur na twee verzoeken tot betaling in gebreke blijft het verschuldigde te

    voldoen, kunnen maatregelen worden getroffen om de vordering langs gerechtelijke weg te

    innen.

4. De penningmeester draagt de betrokkenen voor bij het bestuur ter ontzegging van het

    lidmaatschap of donateurschap en het bestuur beslist alsdan over het al of niet nemen van de

    maatregelen als genoemd onder 3.

betalingen

De penningmeester doet alle betalingen ten laste van de vereniging.

Hij / zij zorgt voor een spoedige voldoening van de geldelijke verplichtingen van de vereniging

tegenover derden.

omvang volmacht betalingen

Voor het doen van uitgaven de somma van € 250,00 te boven gaande en voor het aangaan van

verbintenissen voor een bedrag dat bovengenoemde som overtreft, behoeft de penningmeester

de toestemming van het bestuur.

bank- en / of spaarrekeningen

De gelden van de vereniging bevinden zich op een bank- en / of spaarrekening ten name van de

vereniging.

COMMISSIES

Artikel 11

kascontrolecommissie

taak commissie

Bij tussentijds einde van de functie van penningmeester brengt de op dat moment zitting

hebbende kascontrolecommissie binnen één maand een intern verslag uit aan het bestuur dat als

grondslag dient voor de aanvang van het beheer van zijn / haar opvolger.

Zij controleert telken jaren de jaarrekening van de vereniging en brengt daarvan verslag uit.

benoeming

De leden van de commissie worden benoemd door de Algemene leden vergadering.

zittingsperiode

Leden van de commissie hebben maximaal twee jaar zitting.

Artikel 12

 

Foktoelatingscommissie

1. De vereniging kent een Foktoelatingscommissie.

    De leden van deze commissie worden gekozen door het bestuur en worden gecoördineerd door

    de portefeuillehouder Foktoelatingscommissie dat bestuurslid is.

    Het bestuur benoemt deze portefeuillehouder.

    Het bestuur bepaalt de taakomschrijving van deze commissie en kan daarin wijzigingen

    aanbrengen ingaande 1 januari van elk jaar.

    Het bestuur kan tevens wijzigingen aanbrengen in de personele samenstelling van de

    Foktoelatingscommissie

2. De Foktoelatingscommissie verzorgt de administratie en publicatie van de binnengekomen dek-

    en geboorteaanmeldingen.

    Zij verwerkt of doet verwerken de keurlijsten tot keurbewijzen.

3. Zij brengt advies uit aan die “N.V.B.B.S fokkers” die daarom verzoeken aan de hand van de ten

    dienste staande gegevens.

4. Zij bewaakt de foknormen waaraan “N.V.B.B.S. fokkers” zich hebben geconformeerd.

5. Zij informeert de portefeuillehouder zodra volgens haar een “N.V.B.B.S. fokker” zich niet houdt

    aan hetgeen is bepaald bij artikel 15 lid 2, dan wel een ". N.V.B.B.S dekreuenhouder" zich niet

    houdt aan wat is neergelegd in artikel 16.

Artikel 13

Redactiecommissie

1. Voor de verzorging van het verenigingsorgaan benoemt het bestuur een redactiecommissie

    Welke uit twee leden bestaat.

2. De redactiecommissie is voor de inhoud en het uiterlijk van het orgaan uitsluitend

    verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

3. De financiële exploitatie geschiedt door de penningmeester van de vereniging waartoe jaarlijks

    in overleg een begroting zal worden opgemaakt.

4. Advertentietarieven worden jaarlijks of zo dit eerder nodig is op dat tijdstip, door het bestuur

    vastgesteld.

Artikel 14

overige commissies

Het bestuur stelt die commissies in welke noodzakelijk zijn om binnen de statuten tot de realisatie

van de daarin opgenomen doelstellingen te komen. 

N.V.B.B.S. FOKKERS

Artikel 15

Begrip “N.V.B.B.S. fokker”

1. Leden van de vereniging, die als fokker zijn geregistreerd en die er blijk van hebben gegeven

    zich onvoorwaardelijk te houden aan de fokrichtlijnen van de vereniging zoals neergelegd in het

    fokreglement, alsmede aan de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in

    Nederland, kunnen worden aangemerkt als “N.V.B.B.S fokker”. Hiervan kan door het bestuur

    desgewenst een schriftelijk bewijs worden afgegeven. Het bestuur kan nadere voorwaarden

    stellen.

Nestcontrole

2. De “N.V.B.B.S. fokker” onderwerpt zich aan regels, door het bestuur gesteld, die toezien op een

    verantwoorde nestcontrole.

DEKREUENHOUDER:

Artikel 16

 

onderworpen aan regelgeving.

Leden dekreuenhouder zijn gehouden aan de regels van de Raad van Beheer op Kynologisch

Gebied in Nederland en aan het Fokreglement van de vereniging. Zij die er blijk van hebben

gegeven zich onvoorwaardelijk aan het fokreglement te houden kunnen worden aangemerkt als

 “N.V.B.B.S dekreuenhouder” en hiervan desgewenst van het bestuur een schriftelijk bewijs

ontvangen. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen.

BESTUURSKOSTEN

Artikel 17

1. De leden van het bestuur genieten, naar door het bestuur vast te stellen richtlijnen, vergoeding

    uit de kas van de vereniging voor vergaderkosten, alsmede voor papier- porto- telefoon- en

    reiskosten.

2. Hiertoe worden maandelijks bij de penningmeester schriftelijke en gespecificeerde declaraties

    ingediend, voorzien van betalingsbewijzen. Afwijking van deze termijn is slechts mogelijk na

    overleg en met toestemming van de penningmeester.

3. Reiskosten worden vergoed tot € 0,25 per kilometer. Met de mogelijkheid tot aanpassing door

    de algemene leden vergadering.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18

De vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld - in welke

vorm dan ook - bij verlies, diefstal of ontvreemding van waardepapieren zoals geld,

betaalcheques bank- of giropas of creditcard, identificatiepapieren en/of schade aan of verlies,

diefstal of ontvreemding van persoonlijke eigendommen, tijdens evenementen georganiseerd  

door de vereniging.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

a. Het Huishoudelijk reglement kan worden aangevuld en/of gewijzigd door de Algemene

    leden vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte

    stemmen of door het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse.

b. Een wijziging van het huishoudelijk reglement treedt niet in werking dan nadat door het

    bestuur van de Raad van Beheer goedkeuring is verleend.

VOORZIENING DOOR BESTUUR

Artikel 20

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet naar redelijkheid

en billijkheid

 

Erkend door:

fci logo

Laatste Nieuws