Nederlandse Vereniging

Berger Blanc Suisse

Fokreglement

Fokreglement

                Fokreglement Nederlandse Vereniging voor Berger Blanc Suisse

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging Berger Blanc Suisse, hierna te noemen de

       vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras

       Zwitserse Witte Herder zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk

       reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de

       algemene ledenvergadering van de vereniging op 15-08-2013. Inhoudelijke aanpassingen

       van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de  algemene

       ledenvergadering van de vereniging.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de

       Zwitserse Witte Herder.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de

       Vereniging Raad van Beheer op

       Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement

       (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren.

       In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring

       van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet

       van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook

       als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de

        omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch

        Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het

       Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer

       op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging

       Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals

       vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 2. FOKREGELS 

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging. 

2.1.  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer,

        haar zoon of haar kleinzoon.

        Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

        ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) 

        Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

        * Neef x nicht

2.2.  Herhaalcombinaties: 

        Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.

2.3.  Minimum leeftijd reu: 

        De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 18 maanden zijn.

2.4.  Aantal dekkingen: 

        De reu mag maximaal 5 geslaagde dekkingen verrichten in Nederland en 5 geslaagde

        dekkingen in het buitenland, gerekend vanaf de eerste geslaagde dekking, in zijn

        gehele leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende

        pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

        NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het

        NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

        NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI),

        telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5.  Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten

        van de fokkerij.

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een

        niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI

        erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de

        gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

2.7.  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker

        voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu,

        dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een

        natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

 3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20 maanden heeft

       bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop

       zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop

       zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar derde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt  als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes

       van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

 

 4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren

       moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken,

       plaatvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor

       deze onderzoeken opgesteld en/of goedgekeurde onderzoek protocollen.plaatsvinden door deskundigen die erkend

       zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of

       goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

       Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen

       het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

      * Heupdysplasie (HD)

      * Elleboogdysplasie (ED)

      Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór

      de dekking onderzocht worden op:

      *  Multidrug Resistance (MDR1) Alle Zwitserse Witte Herders welke worden ingezet voor de

          fokkerij dienen op basis van een erkend DNA onderzoek getest te zijn op al dan niet

          aanwezig zijn van de mutatie dat MDR1 veroorzaakt. Fokcombinaties kunnen op basis van

          de MDR1 gendefect beoordeling alleen gevormd worden door: 

          Vrij x Vrij

          Drager x Vrij.

          Alleen in overleg met foktoelatingscommissie kan de fokcombinatie Vrij x Lijder gevormd

          worden.

       * Degeneratieve Myelopatie (DM) Alle Zwitserse Witte Herders welke worden ingezet voor

          de fokkerij dienen op basis van een erkend DNA onderzoek getest te zijn op al dan niet

          aanwezig zijn van de mutatie dat DM veroorzaakt. Fokcombinaties kunnen op basis van de

          DM gendefect beoordeling alleen gevormd worden door:

          Vrij x Vrij

          Drager x Vrij.

          Alleen in overleg met foktoelatingscommissie kan de fokcombinatie Vrij x Lijder gevormd

          worden.

4.3.  Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen

        mag niet worden gefokt.

 (a) De scores HD-D en HD-E zijn fokuitsluitend.

       Met honden welke de score HD-C gekregen hebben mag alleen gefokt worden indien de

       foktoelatingscommisie hier toestemming voor verleend heeft.

       Toegestane fokcombinaties zijn:

       HD A x HD A

       HD- x HD-

       HD A x HD TC

       HD A x HD B

       HD- x HD TC

       HD A x HD-

       HD B x HD B

       HD TC x HD TC

       HD B x HD TC

       HD B x HD-

(b) De classificaties ED graad 1, ED graad 2 en ED graad 3 zijn fokuitsluitend.

     Toegestane fokcombinaties zijn:

     ED Vrij X ED Vrij

     ED Vrij X ED Grensgeval

(c) Multidrug Resistance (MDR1):

      Lijders aan MDR1 worden uitgesloten voor de fok tenzij de foktoelatingscommissie

      toestemming geeft voor het inzetten van een lijder.

      Dragers mogen alleen in combinatie met vrije honden ingezet worden voor de fok.

(d) Degeneratieve Myelopatie (DM):

       Lijders aan DM worden uitgesloten voor de fok tenzij de foktoelatingscommissie

       toestemming geeft voor het inzetten van een lijder.

       Dragers mogen alleen in combinatie met vrije honden ingezet worden voor de fok.

(e) Epilepsie

4.4.  Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende

        fouten  (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.  

       * Eén of beide ogen blauw van kleur, uitpuilende ogen;

       * Volledig pigmentverlies van de neus, lippen en/of oogranden;

       * Volledig pigmentverlies van de huid en de voetzolen;

       * Albinisme.

 5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de

       rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID 

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht. 

7.2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen

       aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de

       kwalificatie VG (Voorlopig Goedgekeurd) hebben behaald.  

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten

       van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts

       ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering

       adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van

       7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten

       minimaal 7 dagen zitten.

9.  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op

       of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of

        voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder

        de werking van dit reglement te zijn inbegrepen. 

9.3  Iedere dekking dient schriftelijk te worden aangemeld bij het secretariaat van de

       foktoelatingscommissie en deze aanmelding geschiedt zo snel mogelijk, doch uiterlijk

       binnen vier weken na de dekking. Een kopie van de afstammingsbewijzen van de

       honden wordt bij de melding gevoegd.

9.4  Binnen zeven dagen na de worp geeft de fokker hiervan schriftelijk kennis aan de

       foktoelatingscommissie onder vermelding van de samenstelling van het nest en andere

       nuttige informatie de worp en/of het betreffende nest.

9.5 De foktoelatingscommissie controleert en registreert namens het bestuur de fokkers en

      dekreuhouders op naleving van dit Fokreglement.

9.6 Nestbezoek kan plaatsvinden gedurende de periode waarin de pups normaliter bij de fokker

      verblijven. Het nestbezoek wordt verricht door een lid van de foktoelatingscommissie.

      De nestbezoeker doet van zijn bevindingen schriftelijk verslag aan het bestuur van de

      NVBBS en aan de betrokken fokker.

9.7 Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen aan diegenen die zich niet houden aan de in

      dit reglement vastgelegde voorschriften. Het bestuur zal zich daarbij laten leiden door

      informatie die wordt ontvangen van de foktoelatingscommissie, hoor en wederhoor van de

      betrokken partijen en de mate van verwijtbaarheid/toerekening aan de partij die het

      voorschrift heeft overtreden/genegeerd.  Het bestuur zal bij haar sanctiebeleid een

      consistente lijn in acht nemen. Met betrekking tot een aantal met name te noemen

      overtredingen worden in dit reglement sancties in het vooruitzicht gesteld, die in

      normale gevallen door het bestuur zullen worden opgelegd, maar waarvan zij in bijzondere

      gevallen gerechtigd is, af te wijken.

9.8 In geval van overtreding zal de sanctie tegen de fokker en/of dekreu-houder op het niet

      naleven van dit fokreglement zijn:

(a) bij de eerste overtreding: Ontzegging van pupinfo voor alle op dat moment bij de fokker

      aanwezige pups en verwijdering van de fokkerslijst/dekreulijst  en de homepage gedurende

      3 maanden en een boete van € 250,-;

(b) bij een tweede overtreding: Ontzegging van pup-info voor alle op dat moment bij de fokker

      aanwezige pups en verwijdering van de fokkerslijst/ dekreulijst en de homepage gedurende

      1 jaar en een boete van € 500,-;

(c) In geval van meer dan twee overtredingen: Schorsing, gevolgd door het overeenkomstig

     de Statuten ontnemen van het lidmaatschap van de NVBBS en een boete van € 1000,-.

9.9 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

 10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement  treedt in werking op 01-01-2014, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur

         van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Erkend door:

fci logo

Laatste Nieuws